nowe leki

Artykuły naukowe związane z NZJ (zawsze pamiętamy o podaniu autora i źródła kopiowanego materiału).

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

nowe leki

Post autor: Mamcia » 21 mar 2006, 09:59

Fragment z postępów w proktologii o nowych terapiach i po polsku. Więc wklejam

Choroby zapalne jelit

Leczenie chorób zapalnych jelit (ChZJ) zostało zrewolucjonizowane po wprowadzeniu w 1998 roku do terapii infliksimabu - pierwszego preparatu biologicznego chimerycznego przeciwciała blokującego wybiórczo czynnik martwicy nowotworu alfa (tumor necrosis factor alfa - TNF-alfa). Zastosowanie tego preparatu w znaczący sposób wpłynęło na poprawę skuteczności leczenia zachowawczego, poprzez zwiększenie odsetka indukcji i podtrzymania remisji, trwałe efekty związane z procesami gojenia błony śluzowej i zamknięciem przetok okołoodbytniczych oraz znaczącą poprawę jakości życia chorych. Skłoniło to badaczy do udoskonalania tej formy terapii (wprowadzenie do terapii rekombinowanych w pełni ludzkich przeciwciał) oraz poszukiwania nowych preparatów przeciwko innym cytokinom zapalnym i receptorom odgrywającym ważną rolę w patogenezie ChZJ.

Obecnie w terapii choroby Crohna (ChC) - oprócz wspomnianego już infliksimabu - wykorzystuje się inne czynniki blokujące TNF-alfa: adalimumab, certolizumab pegol (fragment przeciwciała przeciwko TNF-alfa Fab połączony z glikolem polietylenowym; niezarejestrowany w Polsce - przyp. red.), etanerecept czy CDP571.[41] Zakończyły się również fazy II i III badań klinicznych. Wskazały one określoną albo potencjalną skuteczność stosowania leczenia immunosupresyjnego skierowanego przeciw cytokinom zależnym od limfocytów Th1, a mianowicie przeciwciał przeciw IL-12 (ABT-874) produkowanej w nadmiarze przez błonę śluzową chorych na ChC czy przeciwciał przeciw alfa-4-integrynie (natalizumab). Innym kierunkiem terapii ChC jest stosowanie sagramostimu - preparatu immunostymulującego, wpływającego na czynnik stymulujący powstawanie kolonii makrofagów (granulocyte macrophage colony-stimulating factor - GM-CSF).[42]

Adalimumab (w pełni ludzkie przeciwciało przeciw TNF-alfa) - stosowany z powodzeniem w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - wykazuje znacznie mniejszą immunogenniczność niż infliksimab, co wiąże się ze zmniejszoną liczbą powikłań związanych z podawaniem tego leku oraz brakiem obecności przeciwciał przeciw jego komponentom. Obecnie prowadzone są dwa wieloośrodkowe badania kliniczne z randomizacją CLASSIC 1 i 2 (Clinical assessment of Adalimumab Safety and efficacy Studied as an Induction therapy in Crohn's) - oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania adalimumabu w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci ChC (Crohn's disease activity index [CDAI] >220).

W badaniu CLASSIC 1 uczestniczyło 299 pacjentów przydzielonych losowo do 4 grup: w trzech z nich podawano adalimumab odpowiednio w dawkach: 40/20 mg, 80/40 mg, 160/80 mg; w czwartej podawano placebo. Pierwszym punktem oceny była indukcja klinicznej remisji choroby (CDAI <150), którą osiągnięto u 36% pacjentów leczonych największą dawką leku (160/80 mg), uznaną za maksymalną w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.[43,44] Badanie kontynuowano, włączając 275 pacjentów zakwalifikowanych do badania CLASSIC 2, w którym osoby (55) z kliniczną remisją choroby poddano randomizacji do grupy otrzymującej lek w dawce 40 mg co tydzień, 40 mg co 2 tygodnie oraz grupy otrzymującej placebo przez okres 1 roku. W 56. tygodniu obserwacji odsetki odpowiedzi klinicznej (obniżenie CDAI >70 w stosunku do wartości wyjściowej) i remisji (CDAI <150) wyniosły odpowiednio 69 i 44%.[45]

Wydaje się, że zjawisko apoptozy komórek ma istotne znaczenie w indukowaniu i podtrzymywaniu remisji w trakcie leczenia przeciwciałami przeciwko TNF-alfa. Shen i wsp. ocenili skuteczność indukcji apoptozy przez adalimumab i porównali ją z innymi biologicznymi blokerami TNF-alfa. Okazało się, że adalimumab w warunkach in vitro indukuje apoptozę aktywowanych monocytów CD33+ w takim samym stopniu jak infliksimab, natomiast odsetek indukowanych przez etanercept monocytów jest mniejszy niż 5%. Stopień indukcji zjawiska apoptozy koreluje z efektywnością, należy więc przypuszczać, że skuteczność adalimumabu w leczeniu ChC będzie podobna, jeśli nie większa niż infliksimabu.[46]

We wrześniu 2005 roku Food and Drug Administration zatwierdziła nowe wskazania dotyczące iniekcji infliksimabu, a mianowicie zezwoliła na stosowanie go w leczeniu umiarkowanych i ciężkich postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Infliksimab wpływa korzystnie na procesy gojenia błony śluzowej, jest skuteczny zarówno w indukcji, jak i podtrzymywaniu remisji oraz pozwala na znaczne zmniejszenie, a niekiedy wręcz na eliminację terapii steroidami. Zezwolenie na wykorzystanie go w leczeniu WZJG jest oparte na wynikach III fazy dwóch badań klinicznych z randomizacją - ACT I i ACT II (Active Ulcerative Colitis Trials), w ramach których oceniano jego skuteczność w porównaniu z placebo. W badaniach tych brało udział przeszło 700 pacjentów opornych na leczenie steroidowymi lekami przeciwzpalnymi, azatiopryną czy lekami z grupy 5-ASA. W obu badaniach uzyskano statystycznie istotnie większy odsetek odpowiedzi na leczenie u przeszło 50% chorych, a w ponad 30% przypadków kliniczną remisję (wyniki 30-tygodniowej obserwacji).[47] Lim i Hanauer z University of Chicago stwierdzili, że u 28% chorych na WZJG poddanych terapii infiksimabem doszło do pełnej remisji objawów, co odpowiada wstępnym wynikom badań ACT 1 i 2. Jednak w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy (w stosunku do leczenia środkami steroidowymi) należy wdrożyć leczenie infliksimabem i jak długo powinno ono być prowadzone. Bardziej szczegółowe informacje będzie można uzyskać dopiero po zakończeniu III fazy badań klinicznych.[48]

Kolejnym lekiem stosowanym w leczeniu WZJG jest wizilizumab - humanizowane przeciwciało przeciw CD3, którego mechanizm działania polega na indukcji procesu apoptozy aktywowanych limfocytów T i hamowaniu receptora chemokin CXCR3 (niezarejestrowany w Polsce - przyp. red.). W trakcie corocznej konferencji Digestive Disease Week (DDW), skupiającej ekspertów z dziedziny gastroenterologii z całego świata, Targan i wsp. zaprezentowali wyniki leczenia 69 pacjentów opornych na leczenie steroidami podawanymi dożylnie. Wizilizumab podawano przez 2 kolejne dni w dawkach: 5 następnie 7,5 oraz 10 i 12,5 µg/kg mc. Uzyskano redukcję wskaźników aktywności choroby w skali MAYO oraz w endoskopowej skali Barona.[49]

Pierwsze wyniki dwóch badań klinicznych dotyczących zastosowania innego leku biologicznego - wybiórczego inhibitora cząsteczek przylegania ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1) - przedstawili van Deventer i Miner. Alicaforsen (preparat obecnie niedopuszczony przez FDA w terapii WZJG) stosowany głównie u chorych ze zmianami zapalnymi w obrębie lewej części jelita grubego, podawany w formie wlewu doodbytniczego w dawce 240 mg/dzień, zmniejsza aktywność choroby w porównaniu z placebo i zapewnia wyniki porównywalne z wlewami mesalazyny w dawce 4 g/d w okresie 3-6 tygodni oraz daje trwalszą odpowiedź na leczenie w stosunku do leczenia mesalazyną (po 18 tyg. obserwacji).[50,51]

W kwietniu 2005 roku FDA rozszerzyła wskazania do stosowania budezonidu, uprzednio zatwierdzonego do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci ChC ze zmianami o typie ileitis terminalis lub umiejscowionymi w początkowym odcinku wstępnicy. Obecnie terapia budezonidem w tabletkach (w dawce 6 mg dziennie) może zostać wydłużona w przypadku tej postaci choroby do 3 miesięcy, co znacznie wydłuża średni czas do nawrotu objawów i pozwala na skuteczniejsze podtrzymanie remisji.

Awatar użytkownika
Enia
Debiutant ✽
Posty: 33
Rejestracja: 11 lut 2005, 22:02
Choroba: CU
Lokalizacja: Kraków

Re: nowe leki

Post autor: Enia » 22 mar 2006, 08:25

:D odzyskuję nadzieję :!: A jakie są potencjalne zagrożenia ze strony tych leków?? Biologiczne znaczy naturalniejsze - czy tak??
GG 5409992

Awatar użytkownika
ranka
Mistrzunio ❃❃❃
Posty: 3958
Rejestracja: 18 gru 2005, 17:53
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: 3 city
Kontakt:

fentolizumab

Post autor: ranka » 22 mar 2006, 21:49

i ja cos dodaje :mrgreen:

Duńscy klinicyści odkryli, że humanizowane przeciwciało przeciw interferonowi gamma - fentolizumab jest dobrze tolerowane i można dzieki niemu uzyskać wzrost częstości odpowiedzi klinicznej u pacjentów z umiarkowaną lub cieżką postacia choroby Leśniowskiego-Crohn'a (CD). Pisząc w "Gut" badacze donoszą o ostatnich wynikach I i II fazy badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą z użyciem placebo i określają lek jako doskonale bezpieczny i tolerowany zarówno w pojedynczych jak i wielokrotnych dawkach. II fazę badań klinicznych przeprowadzono w Amsterdamie na 133 pacjentach z aktywną umiarkowaną lub ciężką postacią CD. Wszyscy badani mieli wskaźnik aktywności choroby Crohn's Disease Activity Index (CDAI) między 250 i 450 punktów i byli randomizowani do grupy otrzymującej dożylne iniekcje 4 lub 10mg/kg fentolizumabu lub placebo. 42 chorych otrzymało pojedynczą dawkę leku a pozostali 2 dawki w 0 i 28 dobie. Badacze stwierdzili, że pojedyncza dawka leku nie zwiększa odpowiedzi na leczenie w porównaniu z grupą kontrolną. Jednak u pacjentów, którzy otrzymali 2 dawki 4 lub 10 mg/kg leku w 56 dobie badania prezentowali dwukrotnie częściej odpowiedź na leczenie niż chorzy otrzymujący placebo. Odpowiedź na leczenie określano jako obniżenie CDAI o 100 lub wiecej punktów i uzyskano ją w 69% i 67% pacjentów leczonych dwoma dawkami fontolizumabu w porównaniu z 32% chorych otrzymujacych placebo. Liczba objawów ubocznych była podobna wew szystkich grupach i wynosiłą od42 do 47%.
Obrazek

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: nowe leki

Post autor: Mamcia » 30 mar 2006, 09:13

A double-blind clinical trial for treatment of Crohn's disease by oral administration of Alequel, a mixture of autologous colon-extracted proteins: a patient-tailored approach.

Margalit M, Israeli E, Shibolet O, Zigmond E, Klein A, Hemed N, Donegan JJ, Rabbani E, Goldin E, Ilan Y.

Gastroenterology and Liver Units, Department of Medicine, Hebrew University-Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel IL-91120.

OBJECTIVES: In this study, we evaluated the safety and efficacy of a personalized mode of treatment for Crohn's disease (CD) by oral administration of Alequel an extract of autologous colonic proteins. METHODS: Thirty-one patients with moderate to severe CD were enrolled in a 27-wk randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Patients were randomized to receive either a placebo or the study drug prepared from autologous colonic extract. RESULTS: Oral administration of autologous colonic proteins resulted in clinical remission (58% vs 29%; 46.6% vs 26.6%, using an intention to treat analysis, p= NS), clinical response (67% vs 43%; 53.3% vs 40%, using an intention to treat analysis, p= NS) and improved quality of life (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire score improvement 43%vs 12%) in the drug study group, compared to placebo group. No treatment-related adverse events were noted. Only in the study-drug-treated cohort who achieved clinical remission (DR), there was a decreased number of subject-specific, antigen-directed, IFNgamma spot-forming colonies. DR subjects had a lower initial C-reactive protein level than DNOR or placebo subjects, an increased percentage of peripheral blood nature killer T cells, and an increased CD4+/CD8+ T-cell ratio throughout the period of drug administration. CONCLUSIONS: Oral administration of Alequel is a safe method for treatment of patients with moderate to severe CD, and its efficacy needs to be proven. Several markers may be applicable as surrogate markers for the clinical effect.
Am J Gastroenterol 2006;101:561-568,569-571.

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: nowe leki

Post autor: Szaraja » 30 mar 2006, 12:36

Jesteście super, że szukacie na ten temat i z wiadomościami jestesmy na bieżąco tzn. laicy, tacy jak ja.
Dzięki
Szaraja :lol:
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: nowe leki

Post autor: Mamcia » 30 mar 2006, 20:45

Ja bardzo przepraszam, że nie tlumaczę, ale doba ma tylko 24 godziny. Gdyby był chętny do tłumaczenia to chętnie sprawdzę i wrzucę.
Mamcia

Awatar użytkownika
hawaii
Debiutant ✽
Posty: 39
Rejestracja: 25 mar 2006, 23:11
Choroba: CD
województwo: świętokrzyskie
Lokalizacja: Kiece/Warszawa
Kontakt:

Re: nowe leki

Post autor: hawaii » 07 kwie 2006, 13:26

A słyszał ktoś,o nowym probiotyku PRIMAL DEFENSE??Ja od stycznia go zażywam,i też od połowy stycznia polepszyły mi się wyniki,np.w kale nie mam już krwi ani śluzu,zmiejszyło mi się OB.Tyle,że lek jest dosyć drogi 50$ ,a jedno opakowanie stracza zaledwie na miesiąc;oprócz tego-nie znajdzie się go w Polsce.U mnie jest ten plus,że znajoma rodziców kupuje mi go w USA i wysyła do Polski.
Poniżej zamieszczam link strony tego leku dla zainteresowanych:

http://www.gardenoflife.com/detail_primal_defense.shtml

A oto Jordan,który chorował na Crohna,zwiedził wszytskie najlepsze kliniki na świecie,żaden szpital mu nie pomógł,dopiero Primal Defense wyciągnął go z krytycznego stanu,teraz od 7 lat jest całkowicie zdrowy,nie bierze żandnych leków,założył rodzinę,prowadzi normalny tryb życia,napisał nawet książke na temat CD i swoich przejść zwiazanych z tą chorobą.Jest założycielem i przewodniczącym firmy"GARDEN OF LIFE".produkującej Primal Defense:

http://www.gardenoflife.com/company_jordan_rubin.shtml

CDN....
Kinga

Adam

Re: nowe leki

Post autor: Adam » 08 kwie 2006, 10:29

I wszyscy zyli dlugo i szczesliwie nabierajac sie na chwyt reklamowy...

Awatar użytkownika
hawaii
Debiutant ✽
Posty: 39
Rejestracja: 25 mar 2006, 23:11
Choroba: CD
województwo: świętokrzyskie
Lokalizacja: Kiece/Warszawa
Kontakt:

Re: nowe leki

Post autor: hawaii » 08 kwie 2006, 16:12

Widocznie ja się nabrałam :x ...I wszyscy,którzy go zażywają też!!!Tylko dlaczego w takim razie mi pomógł??
Adamie?!Czy każdy probiotyk wg Ciebie musi być chwytem reklamowym??
Kto chce i wierzy,ze moze mu pomóc,kupi go,a kto nie-nie musi!!
Ja należę do tej pierwszej grupy ludzi,dlatego też go zażywam.....

Kinga

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: nowe leki

Post autor: Handzia » 08 kwie 2006, 19:07

Nic dziwnego Hawaii ,że lepiej czujesz się łykając ten preparat.
Dobroczynne działanie probiotyków jest powszechnie znane,a czytajac skład tego suplementu widzę że jest tam zbiór bakterii wchodzących w skład sprzedawanych u nas probiotyków,tylko moze w innym zestawieniu i w szerszym składzie.
Zawsze uważałam że pożyteczne bakterie odgrywają dużą rolę w utrzymywaniu prawidłowej flory bakteryjnej a przez to zmniejszają wzdęcia i na pewno poprawiają stan
jelit.
Podnoszą również ogólną wydolność organizmu ,jak również zalecane są przy kłopotach z układem oddechowym.
Sama mam bardzo dobre doświadczenia z łykaniem probiotyków ,stosuje je przez okres co najmniej 7 lat codziennie, zmieniając jedynie składy bakterii.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: nowe leki

Post autor: Mamcia » 08 kwie 2006, 19:17

Link do prezentacji doc. Szajewskiej z naszego spotkania w Warszawie
[url=http://]http://nzj.iimcb.gov.pl/Probiotyki.ppt[/url] coś tego wyciągniesz. Moja bierze mutaflor. 1 kapsułka 1 Euro
Mamcia

Zablokowany

Wróć do „NZJ - artykuły naukowe”