Strona 1 z 1

Przewlek3e stany zapalne zwiekszaj? ryzyko nowotworów

: 28 lis 2004, 11:39
autor: Marcin
Podaje jako ciekawostke dla alergików :

Alergie zwi?zane z ryzykiem bia3aczki

Niektóre rodzaje alergii zwiekszaj? ryzyko nowotworów krwi w doros3ym ?yciu - wskazuj? wyniki badan zespo3u ze Szwecji, o których informuje serwis internetowy AlphaGalileo.

Do takich wniosków doszli naukowcy z Karolinska Institutet po przebadaniu 16 tys. 539 bli1ni?t. Dane na temat chorób alergicznych, w tym alergii skórnych - np. pokrzywki, egzemy, astmy i kataru siennego zebrano za pomoc? kwestionariuszy. Stan zdrowia pacjentów ?ledzono przez 31 lat.

"Zaobserwowali?my, ?e osoby, które cierpia3y na pokrzywke skórn? lub astme, mia3y podwy?szone ryzyko bia3aczki w wieku doros3ym. Z kolei egzema przechodzona w dziecinstwie mia3a zwi?zek z prawie dwukrotnie wy?szym ryzykiem ch3oniaka nieziarniczego - z3o?liwego nowotworu uk3adu odporno?ci" - t3umaczy prowadz?ca badania dr Karin Soederberg. Badaczka podkre?la jednocze?nie, ?e ogólne ryzyko zachorowania na ten typ ch3oniaka jest bardzo niskie.

Na szcze?cie tak rozpowszechniony rodzaj alergii, jak katar sienny, nie mia3 wp3ywu na wzrost ryzyka nowotworów krwi.

Zdaniem Soederberg, najnowsze wyniki podwa?aj? dotychczasow? hipoteze, zgodnie z któr? schorzenia alergiczne mia3yby wzmacniaa zdolno?a komórek odporno?ci do wykrywania i eliminacji nowotworu z organizmu.

Jak t3umaczy badaczka, w trakcie rozwoju alergii dochodzi do d3ugotrwa3ego pobudzenia uk3adu odporno?ci, co sprzyja intensywnemu powielaniu sie bia3ych krwinek. A w trakcie czestych podzia3ów komórek ro?nie ryzyko wyst?pienia mutacji w DNA, które gro?? nowotworem

Odnosi sie to te? do CD i CU .My?la3em zawsze ?e je?eli odporno?a jest mocno pobudzona to zabija nowotwory w zarodku -niestety znowu sie myli3em :o

Znaleziono gen hamuj?cy wzrost raka jelita grubego

: 17 gru 2004, 15:00
autor: Marcin
Znaleziono gen hamuj?cy wzrost raka jelita grubego


Gen bed?cy naturalnym odpowiednikiem leków przeciwzapalnych hamuje rozwój raka jelita grubego - wyniki naukowców z USA zamieszcza pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Gen nazywany w skrócie 15-PGDH jest naturalnym odpowiednikiem leków przeciwzapalnych, takich jak np. aspiryna czy ibuprofen, bowiem podobnie jak one hamuje aktywno?a enzymu cyklooksygenzy-2 (COX-2).

Jak przypominaj? autorzy pracy, wzrost produkcji enzymu COX-2 jest jedn? z najwcze?niejszych zmian obserwowanych w rozwoju raka okre?nicy u ludzi.

Ostatnio pojawi3o sie du?o doniesien, ?e leki przeciwzapalne blokuj?ce COX-2 mog? hamowaa rozwój ró?nych nowotworów, w tym raka piersi, prostaty i okre?nicy.

Badacze zauwa?yli, ?e gen 15-PGDH jest aktywny w zdrowych komórkach, podczas gdy w komórkach raka okre?nicy jego aktywno?a jest prawie niewykrywalna.

Ponadto, wprowadzenie genu 15-PGDH do komórek raka os3abia3o ich zdolno?ci do tworzenia sie guzów u myszy z os3abionym uk3adem odporno?ci - guzy tworzy3y sie w niewielkim stopniu b?d1 wcale. "Nasze wyniki wskazuj?, ?e rola genu 15-PGDH polega na blokowaniu nadmiernej aktywno?ci enzymu COX-2. Bez 15-PGDH, enzym wymyka sie spod kontroli i powoduje w komórkach nieprawid3owe zmiany, które mog? zaowocowaa rozwojem raka" - komentuje bior?cy udzia3 w badaniach prof. Sanford Markowitz z Case Western Reserve University.

Naukowcom uda3o sie te? zaobserwowaa, ?e gen 15-PGDH znajduje sie pod bezpo?redni? kontrol? genu koduj?cego tzw. czynnik wzrostu nowotworów beta - TGF-beta. W 1995 roku Markowitz odkry3, ?e komórki raka okre?nicy czesto maj? mutacje powoduj?ce spadek aktywno?ci TGF-beta.

"Bez aktywnego TGF-beta gen 15-PGDH nie ulega aktywacji, a pozbawiony oponenta enzym COX-2 mo?e dzia3aa bez przeszkód" - wyja?nia badacz.

Jego zdaniem, odkrycie pozwoli na opracowanie nowych leków lub terapii genowych skutecznych w leczeniu chorych na raka okre?nicy.

Re: Przewlek3e stany zapalne zwiekszaj? ryzyko nowotworów

: 18 gru 2005, 19:59
autor: ranka
ja powiem wiecej...CU to stan przedrakowy i wklasnie ta choroba zwieksza ryzyko powstania nowotworu jelita grubego o okolo 27 %-jak dobrze pamietam;(

Re: Przewlek3e stany zapalne zwiekszaj? ryzyko nowotworów

: 18 gru 2005, 21:26
autor: Shima
Ale jesli bedzie operacja i chory pozbedzie sie j.grubego to wlasciwie nie ma juz CU ani ryzyka nowotworu>

Najwazniejsze to glowa do gory i nie dolowac sie :D

Re: Przewlek3e stany zapalne zwiekszaj? ryzyko nowotworów

: 18 gru 2005, 23:18
autor: ranka
nie chce miec operacji;>a na pewno nie teraz...jestem mloda i chce zyc!!!!!ale masz racje...pozdrawiam

Re: Przewlek3e stany zapalne zwiekszaj? ryzyko nowotworów

: 19 gru 2005, 07:37
autor: 8monia1
Ja jestem mloda, jestem po operacji, jak wiele osob znajdujacych sie tu na forum i .... zyjemy!!!
Pozdrawiam