Strona 1 z 1

Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 09 mar 2004, 10:55
autor: Jari
W przekroju nr 9 z 29 lutego przeczyta3em ciekawy artykó3.
Traktóje on o polskim naukowcu prof. W3odzimierz Ma?linski, który jest szefem Zak3adu Patiofizjologii i Immunologii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie. Ten?e naukowiec wraz z Amerykanami odkry3 lek pozwalaj?cy uk3adowi immunologicznemu na zaakceptowanie przeszczepu.
Jak wiemy ludzie z przeszczepem musz? ca3e ?ycie braa leki os3abiaj?ce odporno?a ?eby w3asny uk3ad odporno?ciowy nie zaatakowa3 nowego organu. Te leki s? szkodliwe ale lepsze ni? brak organu. No wiec ci naukowcy wynale?li sposób jak nauczya w ci?gu krutkiego czasu bo kilku tygodni organizm do zaakceptowania nowego organu!!! Co wa?ne ta reakcja pozytywna by3a by sta3a, nie trzeba by braa leku ca3e ?ycie.
Wa?ne dla nas mam nadzieje jest to stwierdzenie "... lek ten mo?e sie te? okazaa bardzo przydatny w leczeniu chorób autoimmunizacyjnuch, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów.

Samego leku nie bedie jeszcze ponoa prez pare lat, ale kto wie mo?e to jest rozwi?zanie...
Je?li lek powstanie to nie bedzie polski bo patent wykupili jacy?
niemcy :( , którzy dali za niego 90 mln $ wiec nie bedzie tani :evil:
Mo?e trzeba by napisaa do tego profesora, mo?e prowadz? jakie? badania?

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 09 mar 2004, 12:47
autor: Mamcia
Potencjalnym lekiem tym jest zmodyfikowana interleukina-15 (IL-15)* jedna z cytokin.
Cytokiny to glikoproteiny produkowane i uwalniane do krwi przez aktywowane komórki ró?nych tkanek Pe3ni? one w organizmie role przeka1ników informacji pomiedzy tkankami a uk3adem odporno?ciowym. Bior? udzia3 we wszystkich etapach odpowiedzi immunologicznej zarówno przy jej indukowaniu (cytokiny prozapalne) jak i jej wygaszaniu (cytokiny przeciwzapa3ne)
W chorobach o pod3o?u autoimmunologicznym (tu sie k3aniam) produkcja cytokin jest rozregulowana i znaczn? przewage uzyskuj? cytokiny prozapalne. Poza interleukin? –15 nale?y tutaj m. in. TNF-alfa, którego inhibitor jest stosowany pod nazw? Infliximab. Prof. Ma?linski (badania by3y wykonywane w USA) zmodyfikowa3 genetycznie IL-15, w taki sposób, ?e zmutowana cz?steczka okaza3a sie bya antagonist? receptora dla IL-15 (wi?za3a sie do receptora nie powoduj?c jego aktywacji) blokuj?c dalsz? kaskade odczynu zapalnego. (hamowanie syntezy TNF-alfa, IL-1beta, IL-17) Efekt terapeutyczny uzyskano na modelu mysim reumatoidalengo zapalenia stawów (rzs). Model mysi dla CD te? istnieje. Istnieje szansa, ?e równie? u ludzi zmodyfikowana Il-15 mo?e dzia3aa przeciwzapalnie nie tylko w rzs, ale równie? w innych chorobach o podobnym pod3o?u.
Mo?liwo?a zastosowania leku w transpantologi opiera sie na obserwacji, ?e np. w nerkach u pacjentów, u których wystepuj? objawy odrzucania przeszczepu pozionmIl-15 jest podwy?szony. Zneutralizowanie tej cytokiny zapobiega odrzutom przeszczepów na modelach zwierzecych.
IL-15 - interleukina-15
umieszczana na szczycie kaskady cytokin prozapalnych stymuluje proliferacje limfocytów T, zwieksza cytotoksyczno?a limfocytów CD8+, niezbedna do dojrzewania komórek NK (naturalnych zabójców), indukuje produkcje szeregu cytokin (TNF-alfa, IL-1beta, IL-2, IL-17, INF-gamma).

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 09 mar 2004, 18:08
autor: Jari
8O to chyba wyczerpuje temat od stron naukowej.
A co ty sama na ten temat s?dzisz?

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 10 mar 2004, 12:27
autor: Gość
yyyyyyyy.....Mamcia...czy Ty przypadkiem nie ejstes jakims doktorkiem? Kobitko, skad Ty bierzesz takie teksty????? podziwiam!!!!!

pozdro

Ania

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 10 mar 2004, 12:29
autor: Aneczka
to wyzej to ja :lol:

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 10 mar 2004, 12:37
autor: Mamcia
Jestem, jestem, ale nie od tego. Bardzo du?o czytam, bo jest to nasza metoda na oswajanie wroga. Robimy to z zupe3nie dobrym skutkiem. Ja i moja chora na CD córka. Jest to tak?e metoda na podtrzymanie nadzieji. W nauce dzieje sie bardzo du?o. Coraz nowe leki wchodz? do prób klinicznych i s? to leki z bajki.
Mo?e nied3ugo napisze o czym? takim, co przyprawi3o mnie o zachwyt.
Teksty pisze sama opieraj?c sie oczywi?cie na ró?nych ?ród3ach. Teraz jestem troche wolniejsza, ale od przysz3ego tygodnia nie bede mog3a sie udzielaa tak intensywnie. W pracy nadchodzi gor?cy okres, a i panna w gorszej formie i obaiamy sie, ?e znowu pójdzie "na rure".

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

: 06 kwie 2004, 19:21
autor: Marcin
Bardzo mi sie podoba3 mini wyk3ad o cytokinach uk3adu odporno?ciowego -szkoda tylko ?e tak ma3o.... 8)
Niew?tpliwie w Nzj uk3ad odporno?ciowy wp3ywa na przebieg choroby i oby by3o to jak najszybciej - ca3kowite wylecznie z choroby poprzez modyfikacje lub "nauke" odpowiednich cytokin.
Mo?e lekiem z bajki oka?e sie infliksimad lub nowszy - bardziej zaawansowany. :roll:
Mamcia - opisz prosze lek który Cie zafascynowa3 - zafascynuje nas wszystkich chorych. Mo?e za 5-6 lat nasze choroby pójd? w niepamiea.
:P Zbyt piekne ?eby by3o prawdziwe - ale predzej czy pó1niej stanie sie faktem - tym bardziej ?e w USA badania nad CU i CD maj? najwy?szy priorytet z tego co s3ysza3em.

Oby takich m?drych ludzi wiecej na tym forum. :wink: