Wp3yw diety na flore bakteryjn? naszych jelit :

wszelkie zalecenia co do żywienia w NZJ

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Wp3yw diety na flore bakteryjn? naszych jelit :

Post autor: Marcin » 31 maja 2004, 09:51

Oligosacharydy i inulina - implikacje zdrowotne (skrót wyk3adu akademickiego) - bedzie tego sporo...

Zgodnie z definicj? prof.C.N.Kinney`a z Uniwersytetu Drake`a w stanie Iowa "Pokarm jest substancj? dostarczaj?c? organizmowi
niezbednych sk3adników ,które wch3oniete staj? sie cze?ci? struktury komórkowej lub pomagaj? we wzmocnieniu i utrzymaniu
?ycia komórek i ich aktywno?ci".—ywno?a powinna tak?e dostarczaa sk3adniki pe3ni?ce role detoksykacyjn? (odtruwaj?c?).
Nie ulega w?tpliwo?ci ?e spo?ywana ?ywno?a ma zasadniczy wp3yw na nasze zdrowie i aktywno?a.Odpowiednio skomponowana dieta mo?e zapobiec
powstawaniu i rozwojowi wielu chorób.Najlepiej u?ywaa probiotyków i suplementów naturalnych pomimo ich s3abszego oddzia3ywania
od leków sztucznie wytworzonych ,ale niestety nie zawsze s? tak skuteczne.Sztuczne lekarstwa "zalewaj?" organizm wieloma niepotrzebnymi
sk3adnikami niekiedy nawet szkodliwymi - z którymi organizm nie mo?e sobie poradzia i wtedy gdy ta ingerencja w organizm jest
za du?a powstaj? efekty uboczne.Dlatego zaleca sie spo?ywanie jak najwiekszej ilo?ci sk3adników naturalnych.
Przyjmuj?c preparaty naturalne wraz z lekami sztucznymi "z konieczno?ci"- znacznie niweluj? dzia3ania szkodliwe tych drugich...
W ostatnich latach obserwuje sie ogromne zainteresowanie zwi?zkami,których obecno?a w diecie wp3ywa wyra1nie na poprawe stanu zdrowia.
Do takich zwi?zków nale?? - Oligosacharydy i inulina.Do niedawna uznawano je za czynniki anty?ywieniowe powoduj?ce tworzenie
sie gazów w przewodzie pokarmowym.Ostatnie badania wykaza3y jednak ?e Oligosacharydy i inulina s? doskona3ym 1ród3em wegla dla
po?ytecznych bakterii beztlenowych bytuj?cych w dolnych odcinkach przewodu pokarmowego.Oligosacharydy ,podobnie jak polisacharyd inulina
nale?? do naturalnych cukrowców szeroko rozpowszechnionych w królestwie ro?lin - warzywa,zbo?a,owoce.S? zwi?zkami dobrze rozpuszczalnymi w wodzie
o smaku lekko s3odkim.Na szczególn? uwage zas3uguj? fruktooligosacharydy - wystepuj?ce w wielu gatunkach ro?lin - oraz ORR,których
bogatym ?ród3em s? wszystkie ro?liny st?czkowe: soja,groch ,fasola,soczewica,3ubin oraz mniszek lekarski(li?cie),cykoria(korzen) i inne.
Zawarto?a OPR w nasionach ro?lin str?czkowych waha sie w zakresie 5-20 %.Polisacharyd inulina wystepuje w ponad 36 000 gatunków ro?lin ,z których
wiele jest spo?ywanych przez cz3owieka od niepamietnych czasów.Oligosacharydy i inulina z uwagi na specyficzn? budowe chemiczn? ,nie s? hydrolizowane
przez soki trawienne cz3owieka i wch3aniane w górnej cze?ci przewodu pokarmowego.Z tego te? wzgledu nazywamy je czesto nietrawionymi
polisacharydami lub te? w3óknami ?ywieniowymi.Nazw? t? ogólnie okre?la sie pozosta3o?ci komórek ro?linnych (celuloze ,hemiceluloze,oligosacharydy,pektyny,gumy
,woski i lignine) odporne na dzia3anie enzymów przewodu pokarmowego cz3owieka.Jak wiadomo,w3ókna ?ywieniowe pe3ni? wa?n? funkcje zdrowotn? w diecie cz3owieka.
Cze?ciowa lub ca3kowita fermentacja Oligosacharydów i inuliny nastepuje dopiero w jelicie grubym pod wp3ywem miejscowej flory bakteryjnej.
G3ownymi produktami rozk3adu tych cukrowców s? krótko3ancuchowe kwasy t3uszczowe:octowy i mlekowy,zwi?zki o dzia3aniu antybiotycznym,a tak?e
produkty gazowe jak : wodór,tlenek i dwutlenek wegla,metan itp.Bezpo?rednim efektem spo?ywania Oligosacharydów czy inuliny jest
wyra1ny wzrost populacji bakterii rodzaju Bifidobacterium w jelicie grubym.Korzy?ci odnoszone przez organizm mo?na uj?a tak :
- przekszta3caj? ró?ne cukry do L(+) kwasu mlekowego i octowego,co w efekcie prowadzi do korzystnego obni?enia pH jelita grubego.
- hamuj? rozwój licznych bakterii chorobotwórczych jak: Clostridium,Escherichia coli,Salmonella,Shigella,Listeria itd.
- produkuj? substancje ,które wp3ywaj? bezpo?rednio na system odporno?ciowy organizmu,a tym samym zabezpieczaj? go przed infekcjami
- syntetyzuj? witaminy - g3ównie grupy B(B1,2,6,12),kwas foliowy i kwas nikotynowy (wit.PP).
- stymuluj? absorbcje wa?nych dla organizmu jonów jak:wapn ,magnez itd.
- nie produkuj? ?adnych szkodliwych dla organizmu metabolitów

Przyk3ad : prosze przyj?a za bakterie szkodliwe :Bacteroides,Fusobacterium,Clostridium , a za dobre-rodzaju Bifidobacterium

1.] Zmiana profilu bakteryjnego jelita po 3 tygodniach spo?ywania cukru :
Bacteroides -70% Fusobacterium-7 % Clostridium -1 % Bifidobacterium 20 %

2.]Zmiana profilu bakteryjnego jelita po 3 tygodniach przyjmowania Oligosacharydów i inuliny:
Bacteroides -21% Fusobacterium-1 % Clostridium -1 % Bifidobacterium 77 %

Zmiany te wydaj? sie nieprawdopodobne i bardzo korzystne dla organizmu.Widaa wyra1ny spadek populacji bakterii szkodliwych
wywo3any silnym zakwaszeniem ?rodowiska jelitowego przez kwas mas3owy i octowy - produkowany przez Bifidobacterium.
Warto dodaa ?e niektóre Bifidobakterie np.Bifidobacterium bifidum,produkuj? antybiotyk bifidin,który hamuje rozwój takich bakterii
szkodliwych czy wrecz toksycznych jak: Schigella dysenteriae,Salmonela typhoza,Staphylococcus aureus,Escherischia coli i in.
Jak wiadomo wiekszo?a tych bakterii uczestniczy w powstawaniu w jelicie grubym szeregu zwi?zków toksycznych takich jak amoniak
,aminy,nitrosoaminy,indol skatol,fenole,kresole,estrogeny,wtórne kwasy ?ó3ciowe,aglikony i inne,które stanowi? powa?ne zagro?enie
dla organizmu.S? one toksynami dla w?troby,substancjami kancerogennymi lub induktorami chorób nowotworowych,a tak?e wykazuj? dzia3anie
mutagenne.Ograniczenie populacji bakterii szkodliwych i toksycznych na skutek przyjmowania Oligosacharydów ma jeszcze inny aspekt.
Jak wiadomo,bakterie te,w przeciwienstwie do Bifidobacterium ,metabolizuj? Oligosacharydy do produktów gazowych.Wydzielanie du?ej ilo?ci
gazu w trakcie fermentacji,jest zjawiskiem niekorzystnym,poniewa? powoduje uci??liwe wzdecia i uczucie dyskomfortu.
Przy regularnym przyjmowaniu Oligosacharydów lub inuliny ten przykry efekt bedzie z czasem zanika3 -poniewa? nastepowaa bedzie ograniczenie
populacji bakterii odpowiedzialnych za produkcje produktów gazowych.Dieta bogata w Oligosacharydy lub polisacharyd inuline wp3ywa na
polepszenie perystaltyki jelit,zapobiega zaparciom oraz patogennej i autogennej biegunce,stymuluje uk3.odporno?ciowy,zmniejsza nietolerancje
na laktoze,polepsza przyswajalno?a wapnia,pe3ni funkcje ochronn? w?troby,wp3ywa na obni?enie ca3kowitego cholesterolu i poprawe stosunku
HDL/LDL,obni?a ci?nienie rozkurczowe krwi,zapobiega nowotworom.Mog? bya stosowane przez diabetyków bez ?adnych ograniczen.
W ostatnich latach w przemy?le spo?ywczym zwraca sie coraz wieksz? uwage na produkcje ?ywno?ci zawieraj?cej prozdrowotne szczepy
bakterii (tzw.probiotyki),niestrawialne sk3adniki ?ywno?ciowe (tzw.prebiotyki) lub ich po3?czenie(tzw.synbiotyki).Pojecie prebiotyki jest
pojeciem stosunkowo nowym i oznacza sk3adniki ?ywno?ci,które nie ulegaj? strawieniu i wybiórczo stymuluj? wzrost i/lub aktywno?a jednego lub
ograniczonej liczby gatunków bakterii wywieraj?c korzystny wp3yw na organizm gospodarza.Ma3a odporno?a mikroorganizmów na obróbke termiczn?
powoduje,?e niewiele produktów spo?ywczych wykazuje w3a?ciwo?ci probiotyczne.Natomiast dostarczanie prebiotyków w odpowiedniej ilo?ci
stymuluje rozwój dobrych bakterii i utrzymuje ich ilo?a na sta3ym poziomie.Jak wykaza3y dotychczasowe badania,ilo?a oligosacharydów
lub inuliny przyjmowana wraz z pokarmem przez cz3owieka ,o przecietnych przyzwyczajeniach ?ywieniowych,wynosi ok. 0,8 g dziennie.
Zalecan? dawk? dla wywo3ania korzystnego efektu,o którym mowa jest dawka ok.3 g dziennie,któr? powinno sie uzupe3niaa preparatami
tych nietrawionych cukrowców.
Od kilku lat w Laboratorium Fitochemii Instytutu hemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ,we wspó3pracy naukowej z Katedr?
Biotechnologii i Makrobiologii Zywno?ci AR w Poznaniu oraz Instytutem Immunologii i Terapii Do?wiadczalnej PAN we Wroc3awiu,prowadzone s?
kompleksowe badania nad prebiotycznymi w3a?ciwo?ciami OPR wystepuj?cych w nasionach ro?lin str?czkowych.Pok3adamy nadzieje ,1e owocem tych
badan bedzie wkrótce polski preparat OPR dostepny na naszym rynku. :roll:

Prof.dr hab. Krzysztof Gulewicz (Polska Akademia Nauk)

Dla osób w remisji : Zdrowy cz3owiek co ma ? GAZY :lol:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Wp3yw diety na flore bakteryjn? naszych jelit :

Post autor: Mamcia » 31 maja 2004, 10:26

O powy?szych sprawach pisa3am wcze?niej w Symbiotykach (Suplementy). Jest to wyczerpuj?cy opis temetu.
I to ?wieta prawda. Coraz wiecej badan klinicznych potweirdza korzystny wp3yw diety bogatej w 3atworozpuszczalny b3onnik na CU i CD.
Dla chorych na nzj warzywa str?czkowe nie s? szczególnie polecane.
Najwiecej inuliny ma cykoria i stanowi jej przemys3owe 1ród3o. Tak?e cebula. Poza tym omawiana bostwelia, kie3ki jeczmienia.
Korzystne dzia3anie na jelita ma pp kwas mas3owy, a nie octowy i mlekowy.
Badania te s? prowadzone g3ównie ze wzgledu na rosn?c? liczbe zachorowan na nowotwory jelita grubego.

Zablokowany

Wróć do „Diety w NZJ”