postępy w gastroenterologii dziecięcej

Artykuły naukowe związane z NZJ (zawsze pamiętamy o podaniu autora i źródła kopiowanego materiału).

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

postępy w gastroenterologii dziecięcej

Post autor: Mamcia » 29 kwie 2008, 09:22

Nieswoiste zapalenia jelit

Różnicowanie - stanowisko NASPGHAN. Różnicowanie nieswoistych zapaleń wciąż stanowi duży problem i nie zawsze udaje się go rozwiązać. W aktualnym stanowisku Grupy Roboczej NASPGHAN oraz Amerykańskiej Fundacji Choroby Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego[17] precyzyjniej zdefiniowano zmiany histologiczne obserwowane u dzieci chorych na chorobę Leśniowskiego i Crohna (ChLC), z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG), zapaleniem końcowego odcinka jelita krętego (ileum terminale) z tzw. zarzucania (backwash ileitis), zapaleniem woreczka kałowego (pouchitis) łącznie z ich kategoryzacją. Autorzy krytycznie przeanalizowali pojęcie „niezdefiniowane zapalenie jelita grubego" (indeterminate colitis), zalecając zachowanie dużej ostrożności przy ustalaniu takiego rozpoznania. Stwierdzenie mikroskopowego zapalenia ileum terminale, zmian ogniskowych, okołowyrostkowych zmian zapalnych w kątnicy oraz jedynie skąpych zmian w odbytnicy lub prawidłowy stan tego odcinka jelita nie powinny skłaniać do natychmiastowej zmiany rozpoznania z WZJG na ChLC. Największym atutem omawianego konsensusu - godnym przyswojenia i powszechnego stosowania - jest algorytm diagnostyki różnicowej ChLC i WZJG.

Leczenie ChLC. Próby opracowania "idealnego" algorytmu postępowania terapeutycznego w łagodnych i średnio nasilonych postaciach ChLC na podstawie wyników badań z randomizacją dokonali Sandborn i wsp.[18] Analiza badań dotyczących metod leczenia podtrzymującego (budezonid, azatiopryna, metotreksat, sulfosalazyna, mesalazyna) nie daje jednak jednoznacznych rozstrzygnięć, dlatego żadnej z nich nie można uznać za najlepszą. Hyams i wsp. wykazali, że infliksimab jest skuteczny w leczeniu i podtrzymywaniu remisji ChLC u dzieci, przy czym korzystniejsze jest podawanie leku co 8 tygodni niż co 12.[19] W 2007 roku opublikowano kilka ciekawych prac, w których wykazano korzystne efekty nowych terapii biologicznych (adalimumab, pegylowany certolizumab). Niestety jak na razie dotyczą one tylko dorosłych chorych.[20-23]
Wyniki metaanalizy badań z randomizacją wskazują na podobną skuteczność specjalistycznych diet i glikokortykosteroidów podawanych ogólnie w indukowaniu remisji ChLC u dzieci, ale wnioski te opierają się na bardzo ograniczonych danych.24 W bazie Cochrane ukazała się także metaanaliza oceniająca rolę kwasów tłuszczowych omega-3 w podtrzymywaniu remisji ChLC. Wprawdzie wydaje się, że są one bezpieczne i mogą być skuteczne, jeśli są podawane w odpowiedniej postaci (kapsułki dojelitowe), jednak nie ma danych naukowych jednoznacznie wskazujących na potrzebę ich rutynowego stosowania.[25]

Dokładniejsze przestrzeganie zaleceń lekarskich przez chorych na WZJG. Nieprzestrzeganie zaleceń przez chorych na nieswoiste zapalenie jelit często niweczy możliwe do osiągnięcia efekty leczenia. Lekarze wciąż szukają sposobów na ułatwienie przestrzegania tych zaleceń. Jedną z dostępnych metod jest zmiana postaci leku, tak aby można go było przyjmować raz dziennie. Taką możliwość stwarzają zaaprobowane przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) preparaty kwasu 5aminosalicylowego (5ASA) w systemie MMX (Multi Matrix System - tabletka pokryta jest wrażliwym na zmianę pH polimerem i wypełniona macierzą zawierającą związki lipofilne oraz hydrofilne), pozwalającym na stałe, powolne uwalnianie leku w jelicie grubym. W badaniach, jak na razie przeprowadzonych jedynie u dorosłych, wykazano, że chorzy leczeni takim preparatem, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, częściej uzyskiwali remisję choroby.[26-28] Choć jeszcze nie przeprowadzono takich badań u dzieci, jest to obiecujące rozwiązanie, przynajmniej dla nastolatków.

Kalprotektyna w diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit. W zobiektywizowaniu pośredniej metody oceny aktywności nieswoistego zapalenia jelit pomocne jest badanie oceniające wydalanie kalprotektyny w kale (obecna w neutrofilach, makrofagach i monocytach).[29] W badaniu tym wykazano wyraźną zależność między stężeniem kalprotektyny a makroskopowymi i mikroskopowymi wskaźnikami aktywności choroby. W aktywnej postaci choroby średnie stężenie było statystycznie istotnie większe niż u chorych bez objawów choroby, zwłaszcza bez zmian w badaniu mikroskopowym wycinka. Małe stężenie kalprotektyny mogłoby wskazywać na wyleczenie także zmian histologicznych, bez konieczności wykonywania uciążliwych i nieprzyjemnych badań (np. endoskopii).

Endoskopia

Endoskopia kapsułkowa. W pediatrii endoskopia kapsułkowa jest stosowana dosyć rzadko. Wynika to między innymi z ograniczonego dostępu do tego badania, jego ceny, bariery związanej z wielkością kapsułki oraz oficjalnego dopuszczenia badania dla pacjentów od 10. roku życia. Znaczenie diagnostyczne endoskopii kapsułkowej u dzieci ocenił w swojej pracy Thomson i wsp.[30] Autor porównał prospektywnie wyniki badania jelita cienkiego przeprowadzonego za pomocą endoskopii kapsułkowej z wynikami badań przeprowadzonych metodami standardowymi u 28 dzieci w wieku 9,4-15,9 lat z podejrzeniem choroby jelita cienkiego (16 z podejrzeniem ChLC, 6 z utajonym krwawieniem z przewodu pokarmowego, 3 z zespołem Peutza i Jeghersa, 2 z zespołem jelitowej ucieczki białka oraz 1 z nawracającym bólem brzucha). Na podstawie wyników endoskopii kapsułkowej rozpoczęto leczenie u 18 z 24 chorych (75%) i 18 z 28 zakwalifikowanych do badania (64,3%). Autorzy wyciągnęli wniosek, że endoskopia kapsułkowa jest bezpieczna, dobrze tolerowana i czulsza niż inne standardowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu ChLC, polipów jelita cienkiego i przyczyn utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego u dzieci.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

Zablokowany

Wróć do „NZJ - artykuły naukowe”